זכויות מול קצין התמלוגים

על פי המצב הקיים, כל חייל בשירות סדיר, קבע ומילואים, אנשי מערכת הביטחון, שוטרים וסוהרים זכאים להגיש תביעה למשרד הביטחון, במידה ונגרמה להם פציעה, נכות או מחלה, תוך כדי ועקב השירות.

קיימים מספר חוקים, כגון חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959, חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981, וחוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-1981, שנועדו להסדיר את התשלומים שיקבל הנפגע או בני משפחתו, אם אכן הוא נפגע או חלה תוך כדי ועקב השירות תוך השוואת תנאי השוטרים והסוהרים לאלו של החיילים/אנשי מערכת הביטחון.

השאלה אם אכן מדובר בחייל/איש מערכת הביטחון/שוטר/סוהר לצורך החוקים הנ"ל ולאחר מכן, האם הפגיעה נגרמה תוך כדי השירות ועקב תנאי השירות, העסיקה ומעסיקה את קצין התגמולים ובתי המשפט מדי יום ביומו.

גם שאלת מידת הפגיעה (האם נותרה נכות ובאיזה שיעור) נדונה חזור ושנה במסגרת הוועדות הרפואיות ובתי המשפט.

מיותר לציין כי בסופו של דבר, ההכרעות בשאלות אלו יכולות להיות בעלות השלכות כלכליות אדירות על הנפגע ובני משפחתו.

בשנים האחרונות אף מתנהל דיון ציבורי ובכנסת בשאלה מי יוגדרו בעתיד כנכי וחללי צה"ל וזאת בשל העובדה שמסקנות והמלצות ועדת השופט (בדימוס) גורן משנת 2010, לפיהן יש לצמצם את הקריטריונים לקבלת מעמד של נכי צה"ל וחללי צה"ל, היוו את הבסיס להצעת חוק שהוגשה לכנסת ואשר אמנם לא תחול על הנכים ומשפחות החללים הקיימים אך תשפיע כמובן על הזכאות של נפגעים עתידיים.

כך למשל לכשיחול החוק, חיילים בשירות חובה ובשירות מילואים פעיל שחלו במחלה או שמחלתם החמירה בזמן שירותם יידרשו להוכיח לא רק כי המחלה או החמרתה קרו תוך כדי ועקב שירותם ‏(כפי שקיים כיום‏), אלא גם שתנאי השירות שגרמו למחלה או להחמרתה הם ייחודיים לשירות הצבאי או הביטחוני.

לכן יש חשיבות שהנפגע יפנה, מוקדם ככל הניתן, לעורך דין המתמחה בתחום של תביעות נגד קצין התגמולים על מנת שידריך אותו כבר בשלבים הראשוניים של הגשת התביעה להכרה ודרך ליוויו וייצוגו בפני הועדות הרפואיות השונות ו/או בתי המשפט.

משרדנו מטפל בתביעות של חיילים (סדיר, קבע ומילואים), שוטרים וסוהרים, מול קצין התגמולים, אגף השיקום ומשרד הביטחון, תביעות הנוגעות לעצם ההכרה בהם כנכי צה"ל או החמרת מצבם, ולהוכחת שיעורי הנכויות/חומרת המחלות בפני הועדות הרפואיות.

במסגרת זאת אנו מייצגים אותם בפני הועדות הרפואיות (מחוזיות ועליונות) ובבתי המשפט בכל הערכאות.

כמו כן, מעבר לניסיון רב השנים שיש לנו בטיפול בתביעות מסוג זה, אנו נעזרים במומחים רפואיים בתחומים הרלבנטיים המסייעים בגיבוש החומר הרפואי המוגש לקצין התגמולים או לועדות הרפואיות ולאחר מכן, במידת הצורך, בהכנה לקראת הדיונים בבית המשפט.